Coffee with an American

Å møte min gode amerikanske venn etter så mange måneder, fikk meg til å innse hvor mye jeg har savnet vennskapet vårt, og det å henge sammen. Vi drikker kaffe, te og øl, tar med oss pizza fra Domino’s, spiller Nintendo, Xbox, Switch og Playstation, går turer, kjører bil, klatrer, drar på quizkveld med venner og skravler en hel masse om alt mulig rart. Ting jeg aldri har tenkt på før eller kanskje ikke har interesse for engang, men før jeg vet ordet av det står jeg allikevel og snakker om det på norsk-engelsk, haha.😅

Mesteparten av det vi snakker om forstår jeg ikke noen ganger, haha, og jeg vet ikke alltid hvor mye han skjønner av det jeg sier heller, men jeg har alltid sagt at jeg har godt av å være rundt han for å forbedre engelsken min. Noen ganger kan det bli veldig underholdende, som f.eks. her om dagen da jeg skulle forklare han om en park ved der jeg bor som har flere dammer, og jeg var usikker på hvordan jeg uttalte “pond”, i tillegg trodde jeg dam var “pound” på engelsk, så da han skulle forklare at pound var en teit måleenhet som han er glad for at vi ikke bruker i Norge, fikk jeg for meg når ordet også blir brukt i porno som f.eks: “stepson pounds his mom” eller noe lignende, og da han bekreftet at det ordet også kan bli brukt i en sånn sammenheng, kom hele samtalen ut av kontekst og vi fikk oss en god latter der vi gikk! 😂😂 Jeg lo godt av min egen assosiasjon, men jeg lærte hvert fall nå hvordan dam staves på engelsk og hvordan det uttales!! 😂😂😂

Våre veier krysset for første gang på den fattige datingsiden match.com av alle steder, og etter en liten periode med dating ble vi enige om å være venner istede. 😊 Det er rart hvordan noe som starter som en flørt og kanskje en forhåpning om noe mer, ender i et godt vennskap istedenfor. Det er jo ikke akkurat det man har intensjoner om når man lager seg en brukerprofil på match.com, men tenk at det faktisk hender og er mulig! 😃 Og jeg sier aldri nei til flere venner. 😊 Jeg er veldig glad for at jeg fikk en guttevenn i denne byen, spesielt siden jeg nå har flere jentevenner enn noensinne. Det føles utrolig bra ut å ha muligheter, og for meg som har ADHD er det viktig å kunne rullere på hvem jeg er med. Det er som oftest sånn at jeg har mer energi enn de fleste jeg møter på, og for og ikke slite ut én venn eller gå lei, er det anbefalt for folk med ADHD å ha flere venner som man kan veksle mellom. For meg har det fungert veldig bra, og noe jeg anbefaler til andre hyperaktive der ute! 😁 Det å få seg venner, spesielt i voksen alder, er vanskelig, og kan føles flaut for mange, men jeg tror absolutt på at man kan skape gode vennskapsbånd med folk som voksen også. Jeg har egentlig ikke noen venner fra barnehagen eller grunnskolen, og følte lenge på hvor kjipt det var, men etter hvert som jeg flyttet en del og fikk meg litt venner her og der, følte jeg plutselig at jeg på en måte er mer heldig enn de som låser seg til de samme vennene fra 90-tallet. Jeg er egentlig glad for at de vennene jeg har nå, kjenner meg fra en voksen alder hvor jeg ble mer reflektert og sikker på meg selv. Alle vennene mine i dag er også så utrolig forskjellige fra hverandre – og det har lært meg å omgås og akseptere veldig mange ulike personligheter, noe jeg ser på som en styrke. Jeg tilpasser meg ganske godt de jeg er med, selv om jeg ikke nødvendigvis liker alle, så klarer jeg å akseptere at vi er forskjellige. Jeg føler at jeg lærer noe nytt hver gang. Før bodde jeg i en by hvor “alle kjenner alle” typ, eller hvert fall tror de gjør det. Og det var helt umulig for meg å få nye venner der fordi folk allerede hadde sine klikker fra barnehagen av som de var så redde for å utvide. Takk og lov for at jeg var sterk nok til å stå for meg selv og gå min egen vei, selv om det har vært mange tårer og perioder hvor jeg trodde jeg skulle gå på veggen av ensomhet, men i dag kan jeg si at jeg føler meg rik på min omgangskrets, og det tar jeg ikke for gitt. Min amerikanske venn er uten tvil blitt en del av de gode vennene. 😊

Så, neste gang du skal på en kaffedate med noen – hvem vet, kanskje det blir din nye venn?


Meeting my good American friend after so many months made me realize how much I have missed our friendship and do funny things together. We drink coffee, tea and beer, bring along pizza from Domino’s, play Nintendo, Xbox, Switch and Playstation, go for walks, drive, climb, go to quiz nights with friends and chatter a whole lot about everything. Things I’ve never thought about before or may not even have an interest in, but before I know it, I’m talking about it in Norwegian-English, haha.😅

Most of what we talk about I don’t understand sometimes, haha, and I don’t always know how much he understands from what I say either, but I’ve always said that it improves my English when I’m around him. Sometimes it can be very entertaining, like this day when I was trying to explain to him about a park nearby where I live that has several ponds, and I was unsure how to pronounce “pond”, in addition, I thought pond was “pound” in English, so when he was going to explain that pound was a stupid unit of measurement that he is glad we do not use in Norway, I managed to associate the word when it’s used in porn such as: “stepson pounds his mom” or something like that, and when he confirmed that word can also be used in such a context, the whole conversation came out of control and we both had a good laugh! 😂😂 I laughed well of my own association, but at least I learned how to spell “pond” in English and how it is pronounced properly!! Thanks! 😂😂😂

Our roads crossed for the first time on the poor dating site match.com of all places, and after a little period of dating we agreed to be friends instead. 😊 It’s strange how something that starts out as a flirt and maybe a hope for something more ends up in a good friendship instead. This is not exactly what you have in mind when you create a user profile on match.com, but imagine that it actually happens and is possible! 😃 And I never say no to more friends. 😊 I’m really glad I got a boy friend in this town, especially since I now have more girl friends than ever. It feels incredibly good to have opportunities, and for me who has ADHD, it’s important to be able to rotate between the friends I’m with. It is usually I that have more energy than most people I meet, and to not drain out one friend or get bored, it is recommended for people with ADHD to have several friends to exchange between. For me it has worked really well and something I recommend to other hyperactives out there! 😁 Making friends, especially in adulthood, is difficult and can feel embarrassing for many, but I definitely believe that you can create good friendships with people as an adult as well. I don’t really have any friends from kindergarden or elementary school, and I felt for a long time how tedious that was, but as I moved a bit and made some friends here and there in the country, I suddenly felt that I was somehow more fortunate than they who latch on to the same friends from the ’90s. I’m really happy that the friends I have now know me from an adult age where I became more reflective and confident in myself. All my friends today are also so very different from each other – and it has taught me to socialize and accept many different personalities, which I see as a strength. I adapt quite well to those I am with, although I do not necessarily like everyone, I manage to accept that we are all different. I feel I learn something new every time. In the past, I lived in a city where “everyone knows everyone” type, or at least they think they do. And it was completely impossible for me to make new friends because people already had their “clicks” from kindergarden of which they were so afraid to expand.I’m so grateful to myself that I was strong enough to stand up for myself and go my own way, although there have been many tears and periods where I thought I would scratch my eyes out of loneliness, but today I can say that I feel rich in my social life, and I do not take that for granted. My American friend has no doubt become a part of my circle of friends. 😊

So, the next time you go on a coffee date with someone – who knows, maybe you’ll end up having a new great friend?

0 kommentarer

    Legg igjen en kommentar

    Obligatoriske felt er merket med *

    Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
    Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
    Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg